Przeglądy techniczne


OFERUJĘ:

 
a)przeprowadzenie kompleksowych (kontroli) przeglądów technicznych obiektów
budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, kominiarskiej do których
zobowiązani są właściciele i zarządcy przez Prawo budowlane
b)zakładanie i prowadzenia książek obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami


Podstawy prawne

 
a)Podstawowe wymagania utrzymania budynków w należytym stanie technicznym regulują następujące przepisy:
-Ustawa Prawo budowlane (art.5, art.61, art 62)
-Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(§ 203, § 204)
-Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (§4, §5, §6)
b)Obowiązek, sposób prowadzenia oraz wzór książki obiektu budowlanego regulują następujące przepisy:
-Rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego
-Ustawa Prawo budowlane (art.64)


Rodzaje kontroli

Zgodnie z Prawem budowlanym rozróżniamy następujące rodzaje i zakresy kontroli:

1.Kontrola podstawowa-okresowy przegląd obiektu budowlanego co najmniej raz w roku
(Prawo budowlane art.62 ust.1 pkt.1)

Kontroli podlegają:
a)elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
b)instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska
c)instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, wentylacyjne i spalinowe)

2.Kontrola ogólna-okresowy przegląd obiektu budowlanego co najmniej raz na 5 lat
(Prawo Budowlane art.62 ust.1 pkt.2)

Kontroli podlega:
a)stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego
b)estetyka obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
c)stan instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń,
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

3.Kontrola podstawowa (obiektów wielkopowierzchniowych)-okresowy
przegląd budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych
obiektów których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2 co najmniej 2 razy w
roku
w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada
(Prawo Budowlane art.62 ust.1 pkt.3)

Kontroli podlegają:
a)elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
b)instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska
c)instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, wentylacyjne i spalinowe)

4.Kontrola doraźna (bezpiecznego użytkowania)-prowadzona w dowolnym
czasie w przypadku wystąpienia określonych okoliczności np. silnych wiatrów, intensywnych opadów
atmosferycznych itp.
(Prawo Budowlane art.62 ust.1 pkt.4)

5.Kontrolna stanu technicznego kotłów-polegająca na sprawdzeniu stanu
technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich
wielkości do potrzeb użytkowych
(Prawo Budowlane art.62 ust.1 pkt.5)

Termin kontroli:
a)co najmniej raz na 2 lata-w przypadku kotłów o efektywnej nominalnej wydajności
ponad 100kW opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym
b)co najmniej raz na 4lata-w przypadku kotłów o efektywnej nominalnej wydajności
20-100kW opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym oraz gazem

6.Kontrola urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji-powinna
odbywać się co najmniej raz na 5 lat i polegać na ocenie efektywności
energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji,
ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej
większej niż 12 kW
(Prawo Budowlane art.62 ust.1 pkt.6)


REALIZACJE:

 
Przeglądy okresowe budynków:
-dla firmy PŚZ i PZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o.
Obiekt:Sanatorium Uzdrowiskowe „Elektron” (tzw.piramida) w Ustroniu.
-dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Nasz dom” w Cieszynie.
Obiekt:Budynek wielorodzinny w Cieszynie.
-dla Wspólnot Mieszkaniowych „Zeta Park” w Ustroniu.
Obiekt:Budynki wielorodzinne osiedla Zeta Park w Ustroniu.
-dla firmy „Trumpf Mauxion Chocolates” Sp. z o.o.
Obiekt:Budynki produkcyjne w Skoczowie.
-dla firmy „Witosa Projekt” Sp. z o.o.
Obiekt:Ośrodek Wczasowy „Beskidy” w Wiśle.
-dla Pana Tadeusza Zawady
Obiekty:Kompleks budynków biurowo-magazynowych w Katowicach.


REFERENCJE:

 
PŚZ i PZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o. ul. Gwarków 1 43-600 Jaworzno