Kosztorysy


OFERUJĘ:

 
a) wykonanie kompleksowych przedmiarów (obmiarów) w branży budowlanej, instalacji co, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan z przejrzystym podziałem na etapy budowy (np. stan surowy otwarty,
stan surowy zamknięty) lub elementy (np. fundamenty, ściany, dach)
b) wykonanie kompleksowych kosztorysów w branży budowlanej, instalacji co, instalacji elektrycznej,
instalacji wod-kan na podstawie przedmiarów (obmiarów)
c) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w branży budowlanej, instalacji co, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan

Kosztorysy wykonuję przy pomocy programu Norma Pro oraz baz cenowych wydawanych przez wydawnictwa Sekocenbud, Intercenbud i cen z lokalnych hurtowni materiałów budowlanych.


Rodzaje kosztorysów

 
a) przedmiar robót zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowo opis, z wyliczeniem i zestawieniem jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

b) obmiar robót (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów z natury) zestawienie sporządzane po po wykonaniu robót przez wykonawcę na podstawie książki obmiarów, niezbędne do wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego.

c) kosztorys inwestorski, wykonywany (zlecany) przez inwestora publicznego lub prywatnego, służy
do ustalenia kosztu wykonania określonych robót inwestycyjnych lub remontowych. Kosztorys taki może
być wykonywany metodą uproszczoną lub szczegółową.

d) kosztorys ofertowy, wykonywany (zlecany) przez wykonawcę robót, służy do uzgodnienia ceny
obiektu lub robót budowlano-montażowych i remontowych. Określa on koszta i ustala cenę za którą wykonawca jest skłonny wykonać roboty. Kosztorys taki jest wykonywany na podstawie przedmiaru, ustaleń, wytycznych, dokumentacji przekazanych przez inwestora.

e) kosztorys powykonawczy, wykonywany (zlecany) przez wykonawcę robót po zrealizowaniu robót
w przypadku ustalenia takiej formy rozliczenia z inwestorem. Dotyczy on najczęściej robót remontowych,
modernizacyjnych itp. Podstawą takiego kosztorysu są zapisy umowne pomiędzy inwestorem a wykonawcą które określają podstawy kosztorysowe, ceny czynników produkcji oraz koszta pośrednie i zysk.

f) kosztorys robót dodatkowych sporządza się go w przypadku zwiększenia ustalonego umownie
zakresu robót lub wprowadzenia przez inwestora zmian.

g) kosztorys zamienny wykonywany (zlecany) przez wykonawcę robót po zrealizowaniu robót
w przypadku zmiany pierwotnie określonych ilości jednostek przedmiaru w kosztorysie ofertowym. Stanowi podstawę do zmiany ceny określonej w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą robót.

h) kosztorys dla banku wykonywany (zlecany) przez inwestora, obejmujący zbiorcze zestawienie kosztów budowy, obliczone metodą szacunkową aby uzyskać kredyt hipoteczny, bankowy na budowę np. domu jednorodzinnego.

i) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią opracowanie zawierające zbiory wymagań, niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.


REALIZACJE:

 
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie:
-dla firmy Medikool Sp. z o.o. ul. Ciężarowa 54 43-430 Skoczów.
-dla Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.
-dla Gminy Wisła pl. Hoffa 3 43-460 Wisła.


REFERENCJE:

 
Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń
Medikool Sp. z o.o. ul. Ciężarowa 54 43-430 Skoczów